ZENTIVINA SPEAK-UP LINIJA

Zentivina Speak-Up linija (u daljem tekstu: „Platforma“) eksterna je anonimna platforma kojom tehnički upravlja kompanija FaceUp Technology s.r.o., putem aplikacije u oblaku. 

Platforma je uvedena radi slanja prijava u vezi s kršenjem zakona, Zentivinog Etičkog kodeksa, internih pravila i etičkih principa koje se zaista dogodilo ili za koje postoji sumnja da se dogodilo; radi iznošenja problema i postavljanja pitanja u vezi sa usklađenošću poslovanja s regulativom; i s dodatnim ciljem preduzimanja neophodnih koraka za ublažavanje potencijalnog ili stvarnog rizika, kao i radi zaštite kompanije i pojedinaca.

Ovo nije servis za hitne slučajeve. Nemojte koristiti Platformu za prijavu događaja koji predstavljaju neposrednu pretnju po život, imovinu ili čovekovu okolinu.

Operativni postupak koji se odnosi na Platformu, uključujući istragu u vezi sa otvoreno iznetim problemom, sprovodi Odeljenje za usklađenost poslovanja s regulativom u skladu s važećim zakonima i internim procedurama.

Pritiskom na link dat na kraju teksta bićete preusmereni na Platformu gde se nalazi formular za otvoreno iznošenje problema.

Formular za otvoreno iznošenje problema podrazumevano je podešen kao anoniman, što znači da se Vaš identitet ne otkriva (npr. preko IP adrese).

Odeljenje za usklađenost poslovanja s regulativom može da sazna Vaš identitet jedino ako sami odlučite da podelite tu informaciju s nama tako što ćete sami promeniti režim rada na Platformi sa unapred definisanog anonimnog režima i upisati svoje ime i prezime.

Istovremeno će svi podaci iz dotične prijave biti sačuvani u aplikaciji u oblaku kojoj mogu da pristupe samo za to određene osobe iz Odeljenja za usklađenost poslovanja s regulativom u centrali kompanije.

Sa informacijama koje odlučite da podelite s nama dalje će se postupati na poverljiv način.

Nećete biti izloženi revanšizmu ukoliko ste u dobroj nameri prijavili problem za koji verujete da predstavlja kršenje. Revanšizam je strogo zabranjen.

Hrabrost da se otvoreno iznese problem predstavlja temelj za uspostavljanje poverenja i unutar kompanije i izvan nje.

U određenim slučajevima, možda ćemo morati da o rezultatima istrage po prijavljenom problemu izvestimo zvanične institucije, kao što su kriminalistički istražni organi.

Dodatne informacije potražite u Etičkom kodeksu, Kodeksu za  dobavljače, odgovarajućoj regulativi i Politici otvorenog iznošenja problema.

Kako se koristi formular za otvoreno iznošenje problema:

Formular za otvoreno iznošenje problema lako se koristi. Samo treba da izaberete oblast na koju se problem odnosi. U slučaju da se radi o više oblasti ili o oblasti koja nije navedena u padajućoj listi, možete da iskoristite polje „Other“ (Ostalo). 
S nama možete podeliti sve pojedinosti vezane za konkretan slučaj i poslati nam svu prateću dokumentaciju. Poželjno je da nam dostavite sve moguće pojedinosti u vezi s problemom: 

  • predmet i obim problema 
  • datum
  • vreme ili period
  • mesto
  • zašto i kako se po Vašem mišljenju desilo kršenje
  • uključene osobe – svedoci
  • da li neko iz Zentive zna za problem i da li može da pruži dodatne informacije
  • kako ste vi saznali za problem
  • da li je problem ranije bio rešen s nekom drugom osobom
  • sve ostale informacije koje bi bile važne za istragu.

Umesto obraćanja pisanim putem, možete da koristite i glasovnu poštu. U slučaju da se opredelite za taj način komunikacije, napominjemo da će Vam glas biti izmenjen.

Kad iznesete sve pojedinosti (u pisanoj formi ili glasovnom poštom) u formularu za otvoreno iznošenje problema, biće Vam dodeljen jedinstven kôd – šifra prijave. Zapišite svoju šifru prijave i čuvajte je na sigurnom mestu. Koristićete je kada budete proveravali da li ste dobili odgovor na svoju prijavu ili za dodatna pitanja. Ukoliko izgubite šifru, moraćete ponovo da popunite formular da biste dobili novu šifru prijave. U tom slučaju, molimo da u tekstualnom polju navedete da nastavljate komunikaciju u vezi sa već iznetim problemom (ne morate ponovo da navodite sve pojedinosti ali navedite neke informacije o predmetu već iznetog problema).

Mi smo dužni da vam pošaljemo potvrdu prijema prijave problema, kao i povratne informacije s tim u vezi. Te informacije biće Vam dostupne samo na Platformi uz korišćenje šifre prijave.

Ako želite da Vam automatski stižu obaveštenja o bilo kakvim promenama u vezi s prijavljenim problemom, možete da unesete e-mail adresu u odgovarajuće polje (ne u tekstualno polje). Ta e-mail adresa ne šalje se Zentivi i koristi se samo za slanje podsetnika s Platforme, u slučaju bilo kakvih promena. Takvi podsetnici se šalju sa adrese NNTB<info@nntb.cz >.

LINK