Naša opredeljenja

Opredeljujemo se za sledeće

Za našu misiju i za naše vrednosti

Zentiva je vodeća razvojna kompanija i dobavljač visokokvalitetnih, pristupačnih lekova i generičkih brendova. Kako Zentiva sve više raste, raste i broj ljudi kojima su dostupni lekovi koji su im neophodni. Naše poslovanje je izgrađeno na poverenju i odgovornosti, dok je pacijent u srcu svega onog što činimo. Zentiva je razvila 6 pojedinačnih postulata ’SuperpowerZ’ koji uokviruju vrednosti i kulturu koju očekujemo od našeg tima i koji definišu kako ćemo izgraditi zdravo poslovanje na koje svi možemo biti ponosni. 

 

Naši etički principi

Jedan od naših postulata ‚SuperpowerZ‘ jeste biti odgovoran, a radi se o tome da se stvari urade na ispravan način -  što je suština našeg Etičkog kodeksa. Naš tim je u potpunosti obučen na osnovama Etičkog kodeksa naše kompanije i podržan je našim kompanijskim Programom usklađenosti i kulturom slobodnog iskazivanja sopstvenih gledišta. Mi delimo naš Etički kodeks sa svim našim poslovnim partnerima da bismo osigurali da su upoznati sa našim vrednostima, opredeljenjima i etičkim principima: Etički kodeks.

Naša uloga kao uloga koju ima odgovorni građanin

U Zentivi, vidimo sebe kao da smo sastavni deo budućnosti i svesni smo naše odgovornosti. Svaka odluka koju donosimo utiče na budućnost, stoga već danas delujemo da bismo osigurali održivost sutrašnjice – sutrašnjice u kojoj svako ima pravo da dobije lek koji mu je neophodan. Opredelili smo se da brinemo o našim ljudima i o ljudima kojima služimo, o našim partnerima i o našoj planeti. Saznajte više o našoj Korporativnoj strategiji.

Diverzitet i inkluzija

Svako od nas je jedinstven, različit ali i zajedno povezan našom zajedničkom misijom da se ljudima pomogne kako bi živeli dobro, a sve to kroz razvoj i dostavljanje visoko kvalitetnih, pristupačnih lekova i generičkih brendova. U Zentivi, mi verujemo da je naša različitost izvor velike energije i snage, i svako bi trebalo da se oseća dobrodošlim, da bude u mogućnosti da ostvari svoje „sopstveno ja“ i da doprinese onim najboljim što nosi u sebi.  Saznajte više o našoj opredeljenosti za diverzitet, inkluziju, jednakost i pripadanje, na: Diverzitet i Inkluzija.

Ljudska prava i stav protiv modernog ropstva

Zentiva, uključujući sve svoje zaposlene, članove borda, niže organizacione jedinice i pridružene kompanije, poštuje i podržava zaštitu ljudskih prava kroz naše poslovne operacije koje se, s jedne strane, protežu na aktivnosti i praksu naših partnera, a s druge strane, kroz naš lanac isporuke i mrežu nabavki, i mrežu za izbor dobavljača, a sve to u skladu sa onim što je ugrađeno odnosno sadžano u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima. Saznajte više informacija o našoj opredeljenosti u pogledu poštivanja ljudskih prava i stava protiv modernog ropstva.

Kao kompanija, mi redovno sprovodimo dubinsku analizu kompanije da bismo identifikovali i procenili potencijalne uticaje i rizike u vezi sa poštovanjem ljudskih prava. Takva procena obuhvata naše sopstvene aktivosti, naš vrednosni lanac (uključujući partnere i dobavljače), razvoj poslovanja i oblasti korporativnog razvoja. Imamo ustanovljenu politiku ljudskih prava, odgovornu politiku izbora (novih zaposlenih) kao i kodeks ponašanja dobavljača. Zentiva ohrabruje nezavisno i pouzdano iznošenje sopstvenih gledišta u vezi sa pitanjima i temama koje razmatra naš globalni tim za ljudske resurse a zajedno i sa ulaznim podacima dobjenim od tima za procenu usklađenosti.

Sprečavanje podmićivanja i anti-korupcione mere

Zenitva sprovodi sve svoje poslovne aktivosti u skladu sa važećim zakonima i propisima a i u skladu sa našim Etičkim kodeksom. Imamo nultu toleranciju prema koruptivnoj praksi u okviru svih međusobno povezanih aktivnosti i poslovnih aranžmana.

Više o tome možete pročitati u odeljku ‚Anti-korupciona politika‘.

Detaljna provera

Zentiva sarađuje samo sa onim trećim stranama koje su kvalifikovane, renomirane i koje će u potpunosti biti saglasne sa našim vrednostima i principima. Zentivina procedura detaljne provere kompanije osigurava da relevantna informacija bude razmotrena i ispravno uzeta u obzir u procesu angažovanja, izbora i procene trećih strana – povežite se takođe sa našim Programom za odgovorno angažovanje (kadrova).

Naš pristup proceni rizika i uslova poslovanja

Zentiva ima robustan mehanizam za procenu rizika u radu preduzeća kao i za procenu opštih uslova poslovanja. Sledimo proces koji se sastoji od 4 koraka koji pokriva konsolidaciju, prioritizaciju, mapiranje i izvršenje. Rizici koji su prioritetni su uključeni u naš odbor za upravljanje rizicima, a to se radi zbog daljeg praćenja odnosnih parametara. Naš odbor za upravljanje rizicima procenjuje verovatnoću nastanka neke pojave ili događaja, kao i mogući uticaj i sadašnju kontrolu nad efektima identifikovanih rizika. Detalji našeg postupka i ukupni okvir za rad su priloženi ovde.

Neki primeri oblasti koje redovno procenjujemo u pogledu uslova rada uključuju sledeće: sigurnost dobavljanja lekova kao i održivost celog lanca isporuke, razvoj proizvoda i upravljanje poslovima lansiranja novih proizvoda, rizik u domenu virtuelne bezbednosti, prekid poslovanja zbog pandemije virusa Covid-19, rizik promene klimatskih uslova, nezavisnost u dobavljanju lekova i integrisanje nabavki.  U nekoliko tih oblasti, imamo jasno definisane ciljeve i regularnu procenu o tome kakakav je naš položaj. Na primer, stremimo ka tome da postignemo pružanje usluga našim klijentima na nivou od 97%, a naš sadašnji nivo je 96%. Druge metrike koje pratimo, na primer, o razvoju proizvoda i o domenu njegovog lansiranja na tržište, uključuju i učešće u prodaji koje potiče od novolansiranih proizvoda, tržišno učešće samo sa aspekta lansiranja novih proizvoda kao i gubitak ekskluziviteta.

Naša uloga kao odgovornog lica koji je poreski obveznik

Kao međunarodna farmaceutska grupacija, svesni smo svog društvenog i ekonomskog uticaja kao i naših korporativnih i društvenih odgovornosti prema zemljama i zajednicama u okviru našeg operativnog opsega rada uključujući i našu ulogu kao odgovornog lica koji je poreski obveznik i koji korektno plaća svoj deo poreza u zemljama gde poslujemo. To uključuje i plaćanje korporativnog poreza na dobit, plaćanje lokalnih poslovnih poreza, poreza na imovinu kao i različitih doprinosa, poreza na dodatu vrednost, poreza na promet, kao i akcize i carine. Saznajte više o zentivinoj globalnoj poreskoj politici.

Politika o zaštiti zdravlja, sigurnosti na radu i o zaštiti životne sredine.

Zentiva teži ka cilju da ostavi dobro nasleđe sledećim generacijama koje dolaze dok istovremeno neprekidno radi na tome da obezbedi visokokvalitetno i dostupno zdravstvo sadašnjim generacijama. Mi smo odgovorni za životnu sredinu kao što su to i naši zaposleni a i drugi uključeni deoničari. Stoga, mi na dnevnoj osnovi deklarišemo i pridržavamo se postulata iz politike o zaštiti zdravlja, sigurnosti na radu i o zaštiti životne sredine.

Otvoreno iznošenje sopstvenih gledišta i stavova

Zentiva ohrabruje svoje ljude i partnere koji su sa njom u interakciji da otvoreno govore i iznose svoja gledišta u slučaju aktuelnog ili posumnjanog pogrešnog vladanja ili u slučaju bilo kakvog pitanja u vezi sa poštovanjem propisa i pravila. Sve informacije u vezi sa tim, uključujući ali i ne ograničavajući se samo na lične podatke, pribavljene direktno od identifikovanog ili neidentifikovanog izvestioca, ili iz nekog anonimnog izvora, moraju biti tretirane kao poverljive u skladu sa našom Politikom privatnosti o kojoj se možete informisati na: zentiva.com/gdpr/privacy-notice. Zentiva se opredelila za stav da se spreči odmazda prema izvestiocima koji su postupili sa najboljom namerom.

Ovde kontaktirajte liniju za saopštavanje ili pošaljite anonimno pismo na sledeću adresu:

Zentiva Group, a.s.,
Head of Compliance;
U Kabelovny 529/16,
Prague 10 – Czech Republic