Naša opredeljenja

Opredeljujemo se za sledeće

Za našu misiju i za naše vrednosti

Zentiva je vodeća razvojna kompanija i dobavljač visokokvalitetnih, pristupačnih lekova i generičkih brendova. Kako Zentiva sve više raste, raste i broj ljudi kojima su dostupni lekovi koji su im neophodni. Naše poslovanje je izgrađeno na poverenju i odgovornosti, dok je pacijent u srcu svega onog što činimo. Zentiva je razvila 6 pojedinačnih postulata ’SuperpowerZ’ koji uokviruju vrednosti i kulturu koju očekujemo od našeg tima i koji definišu kako ćemo izgraditi zdravo poslovanje na koje svi možemo biti ponosni. 

 

Naša posvećenost poslovnoj etici

Zentiva već ima snažnu reputaciju pouzdanog partnera u potpunosti usklađenog sa standardima. U 2021. smo osvežili naš etički kodeks i proširili prevod na 22 jezika. Obavezne obuke u kompaniji su obimne i kroz njih prolaze svi zaposleni nakon čega polažu testove razumevanja. Usklađenost poslovanja redovno proverava Komitet za usklađenost, a zatim i Savetodavni komitet, dok finansijsku, zakonsku i poresku usklađenost pregleda Komitet za reviziju i podleže nezavisnoj reviziji od strane Ernst & Ioung-a.
Pročitajte naš Etički kodeks.

Naša uloga kao uloga koju ima odgovorni građanin

U Zentivi, vidimo sebe kao da smo sastavni deo budućnosti i svesni smo naše odgovornosti. Svaka odluka koju donosimo utiče na budućnost, stoga već danas delujemo da bismo osigurali održivost sutrašnjice – sutrašnjice u kojoj svako ima pravo da dobije lek koji mu je neophodan. Opredelili smo se da brinemo o našim ljudima i o ljudima kojima služimo, o našim partnerima i o našoj planeti. Saznajte više o našoj Korporativnoj strategiji.

Raznolikost i inkluzija

Verujemo da je naša raznolikost izvor velike energije i snage. Svako treba da se oseća dobrodošlo u našoj kompaniji, da bude u stanju da bude ono što jeste i da doprinese najbolje što ume. Zentiva je već napredna u tome, ali uvek ima još prostora za rad kako bi ispravno prepoznavala načine na koji se ljudi samoidentifikuju.
Kao deo naše posvećenosti ravnopravnosti polova, želimo da do 2026. postignemo odnos polova 50:50 među menadžerskim i najvišim rukovodećim ulogama.
Otkrijte više o našoj posvećenosti ravnopravnosti polova, inkluziji, jednakosti i pripadnosti: politika raznolikosti i inkluzije.

Ljudska prava i anti-moderno ropstvo

Zentiva poštuje i podržava zaštitu ljudskih prava u našim poslovnim operacijama koje se protežu nizvodno do akcija i praksi naših partnera i uzvodno kroz naš lanac snabdevanja i mrežu izvora kao što je implementirano u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima. Zentiva je posvećena pridržavanju radnih standarda koje je postavila Međunarodna organizacija rada i potpunom poštovanju lokalnog zakona o radu. Očekujemo od svakog člana tima da poštuje ljudska prava kako je opisano u našem Etičkom kodeksu. Svojim zaposlenima obezbeđujemo nadoknadu pravično na osnovu tržišnih normi i u skladu sa zakonskim zahtevima za plate i socijalna davanja. Poštujemo prava dece na obrazovanje i njihov lični razvoj i nećemo dozvoliti zapošljavanje ispod minimalnog radnog uzrasta. Naši zaposleni imaju pravo da biraju da li će biti deo sindikata, radnog saveta ili nekog drugog okvira za kolektivno pregovaranje. Radimo rame uz rame sa predstavnicima kako bismo postigli najbolji rezultat za naše ljude i našu kompaniju.
Otkrijte više informacija o našoj posvećenosti Ljudskim pravima i anti-modernom ropstvu.

Borba protiv mita i korupcije

Zentiva ima stav nulte tolerancije prema korupciji u svim svojim interakcijama i poslovnim aktivnostima. Uspostavili smo politiku i smernice za sve zaposlene u Zentivi i treća lica koja su u interakciji sa našom kompanijom, tako da se pridržavamo svih zakona o borbi protiv korupcije i mita, istovremeno promovišući kulturu etike i integriteta.
Više možete pročitati u našoj Politici protiv podmićivanja.

Detaljna provera

Zentiva sarađuje samo sa onim trećim stranama koje su kvalifikovane, renomirane i koje će u potpunosti biti saglasne sa našim vrednostima i principima. Zentivina procedura detaljne provere kompanije osigurava da relevantna informacija bude razmotrena i ispravno uzeta u obzir u procesu angažovanja, izbora i procene trećih strana – povežite se takođe sa našim Programom za odgovorno angažovanje (kadrova).

Strateško angažovanje zainteresovanih strana i materijalnost

Pozivajući se na GRI standarde, smatramo:
• Finansijska materijalnost (kako promenljivo okruženje i društvo mogu uticati na naše finansijske performanse) i
• Ekološka/društvena materijalnost (kako Zentiva utiče na životnu sredinu i društvo).

Zentiva posluje u okviru mreže partnerstava. Kontinuirani dijalog sa našim internim i eksternim zainteresovanim stranama pruža vredan uvid u nove trendove, rizike, prilike i očekivanja. Ovo generisanje uvida i pregled uokvireni su u sklopu naše analize materijalnosti.
Identifikovani rizici su uključeni u našu kontrolnu tablu za upravljanje rizicima (RMD) i pregledani su od strane našeg odborai Izvršnog odbora kako bismo mogli da konsolidujemo, odredimo prioritete, preduzmemo akcije i pratimo naš napredak kao deo naše mape puta održivosti.

2021. rezultati naše analize materijalnosti su procenjeni u partnerstvu sa S&P-om koristeći njihov ESG okvir za samoreviziju. Zaista, proces samorevizije angažovao je 6 članova izvršnog odbora Zentive (izvršni direktor, finansijski direktor, šef pravnog sektora, šef odeljenja za strategiju i transformaciju, šef korporativnih poslova i ljudskih resursa i šef industrijskih operacija) tokom šestomesečnog perioda da sveobuhvatno pregledaju sve naše postojeće inicijative za održivost, da procenimo naše snage i da identifikujemo oblasti za poboljšanje. Ovim je upravljala posebna kancelarija za upravljanje projektima. Dok je Zentiva dobro uporedila sa vodećim kolegama iz industrije, rangirajući se u prvih 15%, takođe je jasno da imamo snažnu posvećenost da uradimo više i da će sledeći veliki koraci zahtevati niz napredaka u tehnologiji procesa kako bi se smanjio nivo upotrebe fosilnih goriva u našim industrijskim operacijama.

Naša uloga kao odgovornog lica koji je poreski obveznik

Kao međunarodna farmaceutska grupacija, svesni smo svog društvenog i ekonomskog uticaja kao i naših korporativnih i društvenih odgovornosti prema zemljama i zajednicama u okviru našeg operativnog opsega rada uključujući i našu ulogu kao odgovornog lica koji je poreski obveznik i koji korektno plaća svoj deo poreza u zemljama gde poslujemo. To uključuje i plaćanje korporativnog poreza na dobit, plaćanje lokalnih poslovnih poreza, poreza na imovinu kao i različitih doprinosa, poreza na dodatu vrednost, poreza na promet, kao i akcize i carine. Saznajte više o zentivinoj globalnoj poreskoj politici.

Politika o zaštiti zdravlja, sigurnosti na radu i o zaštiti životne sredine.

Zentiva teži ka cilju da ostavi dobro nasleđe sledećim generacijama koje dolaze dok istovremeno neprekidno radi na tome da obezbedi visokokvalitetno i dostupno zdravstvo sadašnjim generacijama. Mi smo odgovorni za životnu sredinu kao što su to i naši zaposleni a i drugi uključeni deoničari. Stoga, mi na dnevnoj osnovi deklarišemo i pridržavamo se postulata iz politike o zaštiti zdravlja, sigurnosti na radu i o zaštiti životne sredine.

Otvoreno iznošenje sopstvenih gledišta i stavova

Zentiva ohrabruje svoje ljude i partnere koji su sa njom u interakciji da otvoreno govore i iznose svoja gledišta u slučaju aktuelnog ili posumnjanog pogrešnog vladanja ili u slučaju bilo kakvog pitanja u vezi sa poštovanjem propisa i pravila. Sve informacije u vezi sa tim, uključujući ali i ne ograničavajući se samo na lične podatke, pribavljene direktno od identifikovanog ili neidentifikovanog izvestioca, ili iz nekog anonimnog izvora, moraju biti tretirane kao poverljive u skladu sa našom Politikom privatnosti o kojoj se možete informisati na: zentiva.com/gdpr/privacy-notice. Zentiva se opredelila za stav da se spreči odmazda prema izvestiocima koji su postupili sa najboljom namerom.

Kontaktirajte nas preko naše zvanične Speak up linije ovde. Prijave takođe mogu biti poslate na adresu: 

Zentiva Group, a.s.,
Head of Compliance;
U Kabelovny 529/16,
Prague 10 – Czech Republic