Naša opredeljenja

Opredeljujemo se za sledeće

Za našu misiju i za naše vrednosti

Zentiva je vodeća razvojna kompanija i dobavljač visokokvalitetnih, pristupačnih lekova i generičkih brendova. Kako Zentiva sve više raste, raste i broj ljudi kojima su dostupni lekovi koji su im neophodni. Naše poslovanje je izgrađeno na poverenju i odgovornosti, dok je pacijent u srcu svega onog što činimo. Zentiva je razvila 6 pojedinačnih postulata ’SuperpowerZ’ koji uokviruju vrednosti i kulturu koju očekujemo od našeg tima i koji definišu kako ćemo izgraditi zdravo poslovanje na koje svi možemo biti ponosni. 

 

Naši etički principi

Jedan od naših postulata ‚SuperpowerZ‘ jeste biti odgovoran, a radi se o tome da se stvari urade na ispravan način -  što je suština našeg Etičkog kodeksa. Naš tim je u potpunosti obučen na osnovama Etičkog kodeksa naše kompanije i podržan je našim kompanijskim Programom usklađenosti i kulturom slobodnog iskazivanja sopstvenih gledišta. Mi delimo naš Etički kodeks sa svim našim poslovnim partnerima da bismo osigurali da su upoznati sa našim vrednostima, opredeljenjima i etičkim principima: Etički kodeks.

Naša uloga kao uloga koju ima odgovorni građanin

U Zentivi, vidimo sebe kao da smo sastavni deo budućnosti i svesni smo naše odgovornosti. Svaka odluka koju donosimo utiče na budućnost, stoga već danas delujemo da bismo osigurali održivost sutrašnjice – sutrašnjice u kojoj svako ima pravo da dobije lek koji mu je neophodan. Opredelili smo se da brinemo o našim ljudima i o ljudima kojima služimo, o našim partnerima i o našoj planeti. Saznajte više o našoj Korporativnoj strategiji.

Diverzitet i inkluzija

Svako od nas je jedinstven, različit ali i zajedno povezan našom zajedničkom misijom da se ljudima pomogne kako bi živeli dobro, a sve to kroz razvoj i dostavljanje visoko kvalitetnih, pristupačnih lekova i generičkih brendova. U Zentivi, mi verujemo da je naša različitost izvor velike energije i snage, i svako bi trebalo da se oseća dobrodošlim, da bude u mogućnosti da ostvari svoje „sopstveno ja“ i da doprinese onim najboljim što nosi u sebi.  Saznajte više o našoj opredeljenosti za diverzitet, inkluziju, jednakost i pripadanje, na: Diverzitet i Inkluzija.

Ljudska prava i stav protiv modernog ropstva

Zentiva, uključujući sve svoje zaposlene, članove borda, niže organizacione jedinice i pridružene kompanije, poštuje i podržava zaštitu ljudskih prava kroz naše poslovne operacije koje se, s jedne strane, protežu na aktivnosti i praksu naših partnera, a s druge strane, kroz naš lanac isporuke i mrežu nabavki, i mrežu za izbor dobavljača, a sve to u skladu sa onim što je ugrađeno odnosno sadžano u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima. Saznajte više informacija o našoj opredeljenosti u pogledu poštivanja ljudskih prava i stava protiv modernog ropstva.

Kao kompanija, mi redovno sprovodimo dubinsku analizu kompanije da bismo identifikovali i procenili potencijalne uticaje i rizike u vezi sa poštovanjem ljudskih prava. Takva procena obuhvata naše sopstvene aktivosti, naš vrednosni lanac (uključujući partnere i dobavljače), razvoj poslovanja i oblasti korporativnog razvoja. Imamo ustanovljenu politiku ljudskih prava, odgovornu politiku izbora (novih zaposlenih) kao i kodeks ponašanja dobavljača. Zentiva ohrabruje nezavisno i pouzdano iznošenje sopstvenih gledišta u vezi sa pitanjima i temama koje razmatra naš globalni tim za ljudske resurse a zajedno i sa ulaznim podacima dobjenim od tima za procenu usklađenosti.

Sprečavanje podmićivanja i anti-korupcione mere

Zenitva sprovodi sve svoje poslovne aktivosti u skladu sa važećim zakonima i propisima a i u skladu sa našim Etičkim kodeksom. Imamo nultu toleranciju prema koruptivnoj praksi u okviru svih međusobno povezanih aktivnosti i poslovnih aranžmana.

Više o tome možete pročitati u odeljku ‚Anti-korupciona politika‘.

Detaljna provera

Zentiva sarađuje samo sa onim trećim stranama koje su kvalifikovane, renomirane i koje će u potpunosti biti saglasne sa našim vrednostima i principima. Zentivina procedura detaljne provere kompanije osigurava da relevantna informacija bude razmotrena i ispravno uzeta u obzir u procesu angažovanja, izbora i procene trećih strana – povežite se takođe sa našim Programom za odgovorno angažovanje (kadrova).

Naš pristup proceni rizika i uslova poslovanja

Zentiva ima robustan mehanizam za procenu rizika u radu preduzeća kao i za procenu opštih uslova poslovanja. Sledimo proces koji se sastoji od 4 koraka koji pokriva konsolidaciju, prioritizaciju, mapiranje i izvršenje. Rizici koji su prioritetni su uključeni u naš odbor za upravljanje rizicima, a to se radi zbog daljeg praćenja odnosnih parametara. Naš odbor za upravljanje rizicima procenjuje verovatnoću nastanka neke pojave ili događaja, kao i mogući uticaj i sadašnju kontrolu nad efektima identifikovanih rizika. Detalji našeg postupka i ukupni okvir za rad su priloženi ovde.

Neki primeri oblasti koje redovno procenjujemo u pogledu uslova rada uključuju sledeće: sigurnost dobavljanja lekova kao i održivost celog lanca isporuke, razvoj proizvoda i upravljanje poslovima lansiranja novih proizvoda, rizik u domenu virtuelne bezbednosti, prekid poslovanja zbog pandemije virusa Covid-19, rizik promene klimatskih uslova, nezavisnost u dobavljanju lekova i integrisanje nabavki.  U nekoliko tih oblasti, imamo jasno definisane ciljeve i regularnu procenu o tome kakakav je naš položaj. Na primer, stremimo ka tome da postignemo pružanje usluga našim klijentima na nivou od 97%, a naš sadašnji nivo je 96%. Druge metrike koje pratimo, na primer, o razvoju proizvoda i o domenu njegovog lansiranja na tržište, uključuju i učešće u prodaji koje potiče od novolansiranih proizvoda, tržišno učešće samo sa aspekta lansiranja novih proizvoda kao i gubitak ekskluziviteta.

Naša uloga kao odgovornog lica koji je poreski obveznik

Kao međunarodna farmaceutska grupacija, svesni smo svog društvenog i ekonomskog uticaja kao i naših korporativnih i društvenih odgovornosti prema zemljama i zajednicama u okviru našeg operativnog opsega rada uključujući i našu ulogu kao odgovornog lica koji je poreski obveznik i koji korektno plaća svoj deo poreza u zemljama gde poslujemo. To uključuje i plaćanje korporativnog poreza na dobit, plaćanje lokalnih poslovnih poreza, poreza na imovinu kao i različitih doprinosa, poreza na dodatu vrednost, poreza na promet, kao i akcize i carine. Saznajte više o zentivinoj globalnoj poreskoj politici.

Politika o zaštiti zdravlja, sigurnosti na radu i o zaštiti životne sredine.

Zentiva teži ka cilju da ostavi dobro nasleđe sledećim generacijama koje dolaze dok istovremeno neprekidno radi na tome da obezbedi visokokvalitetno i dostupno zdravstvo sadašnjim generacijama. Mi smo odgovorni za životnu sredinu kao što su to i naši zaposleni a i drugi uključeni deoničari. Stoga, mi na dnevnoj osnovi deklarišemo i pridržavamo se postulata iz politike o zaštiti zdravlja, sigurnosti na radu i o zaštiti životne sredine.

Otvoreno iznošenje sopstvenih gledišta i stavova

Zentiva ohrabruje svoje ljude i partnere koji su sa njom u interakciji da otvoreno govore i iznose svoja gledišta u slučaju aktuelnog ili posumnjanog pogrešnog vladanja ili u slučaju bilo kakvog pitanja u vezi sa poštovanjem propisa i pravila. Sve informacije u vezi sa tim, uključujući ali i ne ograničavajući se samo na lične podatke, pribavljene direktno od identifikovanog ili neidentifikovanog izvestioca, ili iz nekog anonimnog izvora, moraju biti tretirane kao poverljive u skladu sa našom Politikom privatnosti o kojoj se možete informisati na: zentiva.com/gdpr/privacy-notice. Zentiva se opredelila za stav da se spreči odmazda prema izvestiocima koji su postupili sa najboljom namerom.

Kontaktirajte nas preko naše zvanične Speak up linije ovde. Prijave takođe mogu biti poslate na adresu: 

Zentiva Group, a.s.,
Head of Compliance;
U Kabelovny 529/16,
Prague 10 – Czech Republic